1976

1976 "Matsu ni Taki - Pine and Waterfall"

1976 “Matsu ni Taki – Pine and Waterfall”